Планинка Пролом вода Пролом Бања Ѓаволја Варош
Лична карта
Полн назив: Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja"
Скратен назив: Prolom Banja
Адреса: 18433 Prolom Banja
Телефон: +381 27/83-88-111
Факс: +381 27/83-88-092
e-mail: 104363123
ДИБ: info@prolombanja.com
Матичен број: 17654772
Бр. на решението за ДДВ:: 246095409
Шифра на дејноста: 85141
Регистарски број: 6146612098
Тековни сметки кај домашни банки
Војвоѓанска банка: 355-1083405-92
Ерсте банка: 340-11004025-59
ОТП Банка: 325-9500700018386-36
Инструкции за плаќање од странство во еври/Instructions for incoming payments in euros:
RAIFFEISEN BANK
IBAN: RS35265100000009800640
SWIFT: RZBSRSBG
НАЗИВ НА КОМПАИЈАТА: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU, PROLOM BANJA, PROLOM BANJA BB
SBERBANK
IBAN: RS35285100120989723416
SWIFT: SABRRSBG
НАЗИВ НА КОМПАИЈАТА: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU, PROLOM BANJA, PROLOM BANJA BB
Контакти Тел/факс e-mail
Хотел "Радан" – Пролом Бања +381 27 83 88 111 recepcija@prolombanja.com
Хотел "Јелак" – Луковска Бања +381 27 385 999 recepcija@lukovskabanja.com
Хотел "Копаоник" – Луковска Бања +381 27 385 995 recepcija@lukovskabanja.com
Маркетинг и продажба +381 27 381 344 marketing@planinka.rs
Лица за контакт
Генерален директор на Специјалната болница
Жарко Ѓуриќ
+381 27 381 344 zarko.djuric@prolombanja.com
Директор на профитниот центар "Пролом Бања"
Златко Велјовиќ
+381 27 83 88 111 zlatko.veljovic@prolombanja.com
Помошник-директор на Пролом Бања
Славиша Јовановиќ
+381 27 83 88 111 slavisa.jovanovic@prolombanja.com
Маркетинг на Пролом Бања
Снежана Илиќ
+381 27 381 344 snezana.ilic@prolombanja.com
Маркетинг на Луковска Бања
Јелена Степановиќ
+381 27 385 999 jelena.stepanovic@lukovskabanja.com
Шеф на рецепцијата на Пролом Бања
Виолета Милиќ
+381 27 83 88 111 violeta.milic@prolombanja.com
Шеф на рецепцијата на Луковска Бања
Станисав Гаиќ
+381 27 385 995 stanisav.gajic@lukovskabanja.com
Претставништво во Белград
Јелена Илиќ
+381 11 3660 495 marketing.bg@prolombanja.com
Претставништво во Нови Сад
Тања Матиевиќ
+381 21 47 21 868 tanja.matijevic@prolombanja.com

Правни одредби

Стопанското друштво "Планика" AД Куршумлија, како и Специјалната болница за рехабилитација "Пролом Бања", чијшто "Планика" AД е единствен основач, a во чии рамки работат деловните центри "Пролом Бања" и "Луковска Бања", со потребна грижа, при обликувањето на интернет страниците, ќе се обиде да гарантира точност и ажурност на податоците на своите интрнет страници, иако не презема никаква одговорност за нивната точност и потполност. Сите корисници ја користат објавената содржина на сопствена одговорност. Ни "Планика" AД, ниту кое и да е друго правно или физичко лице што учествувало во настанувањето и изработката на оваа интернет страница не одговара за можната штета што би настанала од достапност, користење или невозможност за користење на информациите на овие интернет страници поради некоја друга грешка или недостаток во нивната содржина.
Сите информации и слики, што ги содржат интернет страниците www.prolombanja.com i www.lukovskabanja.com, се во законски дозволени рамки предмет на заштита или на друг вид заштита на интелектуална сопственост. Документите објавени на овие интернет страници можат да се репродуцираат само за некомерцијални цели, при што мораат да се зачуваат сите наведени предупредувања за авторските или други права и не смеат да се препишуваат, умножуваат или на некој друг начин шират за комерцијални цели. Логотипот и услужното лого, кои се јавуваат на овие страници, се регистрирани логотипови на стопанското друштво "Планика" AД, односно акционерското друштво има право на нивна употреба.
Стопанското друштво "Планика" AД го задржува правото да ја промени содржината на интернет страниците во секое време, на секој начин и без оглед на причината, без претходно предупредување. Притоа, не презема одговорност за какви и да било последици од таквите промени.

Заштита на приватноста

Стопанското друштво „Планика" AД сите добиени податоци за посетителите на интернет страниците ќе ги чува во согласност со Зaконот за чување на личните податоци и со другите законски одредби со кои се регулира наведената област. Испраќајќи ги личните податоци преку информационен или преку образец за резервација, посетителот на интернет страниците се согласува стопанското друштво "Планика" AД да ги користи тие податоци за интерни потреби за статистика и за обработка на податоци. Притоа друштвото се обврзува дека нема да врши посредување на податоците до трети лица или претпријатија заради комерцијално искористување на личните податоци.

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod S.B. "Prolom Banja"

За нас

O Lukovskoj Banji

За компанијата
Денешното Акционерско друштво "Планика" е основано 1964 година како општествено претпријатие. Од 1999 година работи како Акционерско друштво во сопственост на мали акционери. Во рамките на A.Д. Планика работат фабрика за пакување природна Пролом вода и Специјална болница за рехабилитација Пролом Бања со 2 профитни центри: Пролом Бања и Луковска Бања. A.Д. Планика е исто така старател на Споменикот на природата Ѓаволја Варош.

Специјална болница за рехабилитација "Пролом Бања"
Специјалната болница за рехабилитација Пролом Бања е формирана 2009 година, како "ќерка фирма" на матичната компанија Планика. Се состои од Профитните центри Пролом Бања и Луковска Бања. Во нашите бањи водиме сметка за квалитетот на услугите со личен пристап до секој гост. Нашата понуда претставува спој на здравствени, рекреациони и wellness програми, со угостителска понуда и содржини за одмор и разонода.

Мисија
Настојуваме на своите гости да им обезбедиме висококвалитетна услуга и врвни третмани, и на тој начин да им помогнеме да водат здрав, активен и долг живот.

Визија
Нашата главна цел е да бидеме водечка група во бањскиот туризам во Србија, сега и во иднинаi, водени од потребите на нашите гости, подготвени да привлечеме интернационална клиентела.